Türkmenistanyň Gurluşyk we binagärlik ministrligi tarapyndan 31.03.2020-nji ýylyň 3-24/3563 belgili haty bilen ylalaşylan “Balkanwelaýatagyzsuw” birleşiginiň we garamagyndaky müdirlikleriň agyz suw üpjünçiligi we lagym akabalaryndan peýdalanylmagy boýunça hyzmatlarynyň Döwlet eýeçiligindäki hojalyk hasaplaşygyndaky kärhanalary, hususy kärhanalar we telekeçiler, daşary ýurt firmalary üçin hasaplanan
NYRHNAMASY 01.04.2020-nji ýyldan güýje girýär. 


01.04.2020-nji ýyldan güýje girýär. 

T/b Hyzmatlaryň görnüşleri Ölçeg birligi
1m3-yň bahasy
manatda
Bahasy
    “Balkanwelaýatagyzsuw” birleşigi boýunça 
 1  Agyz suwy  1 m3 bahasy
manatda
 2,28
 2  Lagym suwlary  1 m3 bahasy
manatda
 2,03
    “Balkanabatagyzsuw” müdirligi boýunça 
 1  Agyz suwy  1 m3 bahasy
manatda
 1,90
 2  Lagym suwlary  1 m3 bahasy
manatda
 1,28
    “Serdaragyzsuw” müdirligi boýunça 
 1  Agyz suwy  1 m3 bahasy
manatda
 1,74
 2  Lagym suwlary  1 m3 bahasy
manatda
 2,16
    “Türkmenbaşyagyzsuw” müdirligi boýunça 
 1  Agyz suwy  1 m3 bahasy
manatda
 3,43
 2  Lagym suwlary  1 m3 bahasy
manatda
 1,43
3 Biologik  arassalanan suw  (Gök baglary suwaryş hyzmaty üçin)  1 m3 bahasy
manatda
0,73

Bellik: Görkezilen bahalar   GBüS-syz . 

  • Türkmenistan, Balkanabat ş.
    137-nji ýşaýyş jaý toplumy jaý №7
  • +993 222  7-77-00
    +993 222  6-98-15
  • info@balkanagyzsuw.gov.tm

Programmany ýüklemek