Türkmenistanyň Prezidentiniň №928 25.09.2018 ý belgili karary esasynda 2019-njy ýylyň 1-nji ýanwaryndan başlap Türkmenistanyň ilatyna elektrik energiýasynyň , gazyň, agyz suwunyň we nahar duzunyň mugt berilmegini bes etmeli.
Guramaçylyk-hukuk görnüşine garamazdan , kärhanalar tarapyndan fiziki şahslara edilýän ýaşaýyş jaý-jemagat hyzmatlarynyň bahalaryny şu möçberlerde bellemeli: 


01.01.2019-nji ýyldan güýje girýär. 

Hyzmadyň ady Ölçeg birligi Baha, teňňe
 1  Agyz suwy   1 m3  50,0
 2  Lagym Bir aýda 1 adam  40,0

 

  • Türkmenistan, Balkanabat ş.
    137-nji ýşaýyş jaý toplumy jaý №7
  • +993 222  7-77-00
    +993 222  6-98-15
  • info@balkanagyzsuw.gov.tm

Programmany ýüklemek