Iň soňky habarlar

22 Awg

Harby gullygy borçnama ...

Harby gullygy borçnama boýunça geçýän harby gullukçylar   Harby gullygy borçnama boýunça geçýän harby gullukçylar ...

Dowamyny Oka...
22 Awg

Harby gullukçylaryň ...

Harby gullukçylaryň hukuk ýagdaýy hakyndaky kanunynyň   Türkmenistanyň “Harby gullukçylaryň hukuk ýagdaýy hakyndaky ...

Dowamyny Oka...
22 Awg

Mejlisiniň 2018-nji ...

Mejlisiniň 2018-nji ýylyň 20-nji    Türkmenistanyň Mejlisiniň 2018-nji ýylyň 20-nji oktýabryndaky №88/IV belgili ...

Dowamyny Oka...

Harby gullygy borçnama boýunça geçýän harby gullukçylar

 

Harby gullygy borçnama boýunça geçýän harby gullukçylar Türkmenistanyň “Harby gullukçylaryň hukuk ýagdaýy hakyndaky” Kanunynyň 16-njy maddasynyň 12-nji bendine laýyklykda döwlet ýeňilliklerinden peýdalanmaga hukugy bardyr. Russiýa döwletiniň Çernobyl oblastynda we Owganystan döwletinde gulluk borjuny ýerine ýetiren raýatlar 2011-nji ýyldaky Türkmenistanyň “Ilaty durmuş taýdan goramak hakynda” kodeksine laýyklykda döwlet ýeňilliklerinden peýdalanmaga hukugy bardyr. 

Harby gullukçylaryň hukuk ýagdaýy hakyndaky kanunynyň

 

Türkmenistanyň “Harby gullukçylaryň hukuk ýagdaýy hakyndaky kanunynyň” 16-njy maddasynyň 12-nji bendine we “Türkmenistanyň Milli howpsuzlyk edaralary hakynda” Türkmenistanyň kanunynyň 25-nji maddasynyň 9-njy bendine laýyklykda, bu ugurlarda zähmet çekýän raýatlar we olaryň bile ýaşaýan maşgala agzalary agyz suw üçin bellenilen tölegler amala aşyrylanda, eýeçiligiň görnüşine garamazdan 50% (göterim) möçberinde ýeňillikden peýdalanýar.

Mejlisiniň 2018-nji ýylyň 20-nji 

 

Türkmenistanyň Mejlisiniň 2018-nji ýylyň 20-nji oktýabryndaky №88/IV belgili kararyndaky Türkmenistanyň “Ene mähri” diýen hormatly adynyň düzgünnamasyndaky 7-nji bendine laýykykda, Türkmenistanyň “Ene mähri” diýen adyna mynasyp bolan eneler Türkmenistanyň kanunçylygynda bellenen halatlarda we tertipde ýeňilliklerden peýdalanýarlar, şeýle hem olar bilen bile ýaşaýan maşgala agzalaryna suwdan, degişli edaralaryň öz serişdeleriniň hasabyna mugt peýdalanmaga hukuk berilýär.

Türkmenistanyň Mejlisiniň

Türkmenistanyň Mejlisiniň 2018-nji ýylyň 20-nji oktýabryndaky №87/IV belgili kararyndaky Türkmenistanyň Ilaty durmuş taýdan goramak hakyndaky kodeksiniň 137-nji maddasynyň 3-nji bendindäki I-topar maýyplygy bolan adamlaryň (maýyplygy kanuna garşy hereketler netijesinde ýüze çykan adamlardan başga). Olar bilen ýaşaýan maşgala agzalarynyň suwdan degişli edaralaryň öz serişdeleriniň hasabyna mugt peýdalanmaga hukuklary bardyr.

  • Türkmenistan, Balkanabat ş.
    137-nji ýşaýyş jaý toplumy jaý №7
  • +993 222  7-77-00
    +993 222  6-98-15
  • info@balkanagyzsuw.gov.tm

Programmany ýüklemek