"Balkanwelaýatagyzsuw" birleşigi

 

"Balkanwelaýatagyzsuw" birleşigi agyz suw üpjünçiligi babatda syýasaty amala aşyrýan döwlet dolandyryş edarasy bolup durýar. has köp ...

Hil Kepilligi

 

Balkan welaýatyň ilatyna brilýän agyz suwunyn hili. has köp ...

Iň soňky habarlar

22 Awg

Harby gullygy borçnama ...

Harby gullygy borçnama boýunça geçýän harby gullukçylar   Harby gullygy borçnama boýunça geçýän harby gullukçylar ...

Dowamyny Oka...
22 Awg

Harby gullukçylaryň ...

Harby gullukçylaryň hukuk ýagdaýy hakyndaky kanunynyň   Türkmenistanyň “Harby gullukçylaryň hukuk ýagdaýy hakyndaky ...

Dowamyny Oka...
22 Awg

Mejlisiniň 2018-nji ...

Mejlisiniň 2018-nji ýylyň 20-nji    Türkmenistanyň Mejlisiniň 2018-nji ýylyň 20-nji oktýabryndaky №88/IV belgili ...

Dowamyny Oka...

Hil Kepili

Balkan welaýatyň ilatyna brilýän agyz suwunyn hilini gowulandyrmak üçin koagulýantyň we hlor hekiniň gerek mukdary, kada boýunça suwuň düzümine goşulýar we agyz suwunyň hili TDS 837-2016 "Agyz suwy - Gigiýena degişli talaplar we hiline gözegçilikde saklamak üçin Balkan welaýatynyň Arassaçylyk we keselleriň ýaýramagyna garşy göreşmek gullugynyň işgärleri bilen bilelikde yzgiderli çäreler durmuşa geçirilýär.

"Balkanwelaýatagyzsuw" birleşiginiň tabynlygyna degişli, ähli agyz suw edaralary, Arassaçylyk we keselleriň ýaýramagyna garşy göreşmek gullugy tarapyndan hemişe sanitariýa kadalarynyň berk gözegçiliginde saklanylýar. Agyz suwunyň nusgalyklary, Arassaçylyk we keselleriň ýaýramagyna garşy göreşmek gullugynyň iş meýilnamasy boýunça alynyp durulýar. Şu güne çenli, barlaga alnan agyz suwuň sanitar kadalarynyň we hiliniň talaba laýyk gelmegini gazanmak üçin, TDS 837-2016 "Agyz suwy - Gigiýena degişli talaplar we hiline gözegçilik etmek" boýunça hemişe bellenen yzgiderlikde, barlaghana tarapyndan sagatlaýyn agyz suwunyň barlagy geçilýär we gözegçilikde saklanylýar.

  • Türkmenistan, Balkanabat ş.
    137-nji ýşaýyş jaý toplumy jaý №7
  • +993 222  7-77-00
    +993 222  6-98-15
  • info@balkanagyzsuw.gov.tm

Programmany ýüklemek